بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   امام زمان((عليه السلام)) چگونه از زمان ظهورش اطّلاع حاصل خواهد كرد با اينكه تنها پيامبرانند كه مي توانند با خداوند ارتباط مستقيم داشته باشند؟