بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   امام غايب((عليه السلام)) چطور مي تواند مانند يك امام ظاهر به ارشاد بپردازد و به خصوص خواسته هاي مردم را چگونه مي تواند جوابگو باشد؟