بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امام زمان((عليه السلام)) به خورشيد تشبيه شده است؟