بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اين كه گفته اند اگر 313نفر مصلح عادل در جهان باشد امام زمان ( عج ) ظهورمي كند درست است يانه ؟