بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اين اعتقاد اهل سنت كه امام زمان ( عج ) فرزند عبداله و آمنه است صحت دارد؟