بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   فلسفه بلند شدن از جا به هنگام شنيدن نام حضرت قايم ( عج ) چيست ؟