بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اين مطلب درست است كه نامه هايي كه در آب روان انداخته مي شود به دست امام زمان ( عج ) مي رسد؟