بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   حضرت صاحب الزمان ( عج ) در كجا قيام خود را شروع مي كنند؟ آيا اين موضوع كه فعلا حضرت در جزيره خضرا زندگي مي كنند صحيح است ؟