بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   دوران ظهور امام زمان (عج) را زمان تكامل جامعه بشري ميدانند مقصود از اين تكامل چيست؟