بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا با توجه به اينكه خواندن غير خدا (درخواست از غير خدا) شرك ميباشد، دعاي ندبه كه در آن امام زمان(عج) خوانده ميشود، شرك نيست؟