بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چگونه در يوم الظهور و يوم الفتح ايمان كفار قبول نمي‎شود و صدها ميليون بشر محكوم به فنا و اعدام خواهند شد با اينكه كفر بيشتر آنها از راه عناد نيست، اين برخورد چگونه با عدل خدا توجيه مي‎شود؟