بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا در روايات، اخباري كه دلالت بر عدم كهولت و پيري حضرت مهدي در هنگام ظهور داشته باشد وجود دارد؟