بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   پاسخ ما به ادعاي بعضي از مستشرقين مبني بر طي كردن دوران‎هاي مختلف قوت و ضعف توسط شيعه (مانند عصر آل بويه و صفويه و جنگ‎هاي سليبي و حمله مغول) و عدم ظهور امام زمان با اين وجود چيست؟