بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   معناي صدقه دادن براي سلامتي حضرت مهدي(عج) چيست؟ مگر آن حضرت مانند ديگران دچار بيماري و بلامي شوند، كه صدقات ما جلوي آنها را بگيرد؟