بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا نظام امامت با پايان يافتن غيبت صغري پايان يافته و پس از ظهور حضرت مهدي از نو برقرار مي‎شود و يا اينكه نظام امامت استمرار دارد