بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   طبق احاديث در دورة آخر الزّمان چه افرادي در جامعه حكومت خواهند كرد و آن افراد در كدام ديار حاكمند؟