بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اين كه حديثي آمده كه امام زمان((عليه السلام)) پس از ظهورش كتب آسماني را از غاري بيرون مي آورد و براساس آنها ميان اهل آنها حكم مي كند آيا با آيه 85 سوره آل عمران كه اگر كسي ديني جز اسلام را بپذيرد از او پذيرفته نشده و در آخرت از زيانكاران خواهد بود منافات دارد ؟