بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   منبري كه در مسجد گوهر شاد قرار دارد و اصطلاحا هم منبر امام زمان (عج) نام دارد توسط چه كسي ساخته شده است؟
2ـ آيا زمان امام خاص مورد استفاده قرار گرفته است؟
3ـ منبر فوق در گذشته مورد استفاده چه كساني بوده است؟