بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اين تحليل در معناي انتظار درست است كه چون ظهور امام زمان((عليه السلام))پس از پر شدن زمين از ظلم و جور است بنابراين بايد در افزايش ظلم و ستم كمك كرد تا زودتر زمانه پر از ظلم و جور شود و آن حضرت ظاهر گردد؟