بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا راويان حديث كه درنامه امام زمان (عج) به نائب ايشان قيد شده است وشرائط فقيه جامع الشرايط مي تواند دريك زمان ويك مكان برچند نفر صدق كند واگر اين چنين است اين امر موجب تفرقه دربين مسلمين درفراردادهاي اجتماعي نمي شود.