بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در زمان امام عصر((عليه السلام))كه جهان پر از عدل وداد مي شود ديگر گناه وجود نداردو مردم بدوند درد سر به بهشت خواهندرفت آيا اين برخلاف عدالت خدا نيست كه ما را در اين زمان قرار داده كه گناه كردن سخت است؟