بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا اين مطلب كه قاتلين امام حسين ( ع ) در روز قيامت به دست حضرت مهدي ( عج ) قصاص مي شوند، درست است ؟