بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اين سخن امام زمان ( عليه السلام ) درباره امام حسين ( عليه السلام ) كه ، « برايت گريه مي كنم و اگر اشكم تمام شود خون مي گريم » ، در كدام زيارت نقل شده است ؟