بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چرا سَلَـَمٌ هِيَ حَتَّيَ مَطْـلَعِ الْفَجْر را به ولي عصر نسبت ميدهند؟


جواب:

تاويل حَتَّيَ مَطْـلَعِ الْفَجْر به قيام حضرت مهديغ طي روايتي از امام صادقنقل شده است.(ر.ك: تفسير فرات كوفي، ص 582، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.)

برخي از مفسران در توجيه اين تاويل گفتهاند كه تأويل آيه به قيام قائمغ از اين رهگذر است كه با آمدن هر دو، تاريكي و ظلم جاي خود را به نور و عدل ميدهند و نيز ممكن است طلوع فجر در آيه به طلوع فجر از سوي حضرت كه از علائم ظهور امام زمانغ ميباشد، اشاره داشته باشد.