بازگشت

گروه: عمر
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:طول عمر امام زمان 7چگونه توجيه مي شود؟


جواب:

حضرت ولي عصر7شاخه اي از شجرهء وحي و نبوّت و نمايندهء مستقيم خدا است و خدا, قادر بر همه چيز است كه آتش را بر بت شكن تاريخ (حضرت ابراهيم 7 گلستان كرده ,(1) و حضرت عزير پيامبر را به خواب صد ساله برد(2) و عيسي را بي واسطهء پدر در رحِم مريم قرار داد و ظرف نُه ساعت آن را جنين كامل ساخت و به محض تولّد وي را به زبان فصيح گويا نمود(3) و خاتم پيامبران را از زمين به عالم ملكوت به معراج برد(4) و به حضرت نوح ,

متجاوز از 950سال عمر داد(5) و فرمود اگر حضرت يونس از تسبيح گويان نبود, تا روز قيامت در شكم ماهي مي ماند(6) خدا قادر است حجّت بالغهء خود را در روي زمين در پرتو بركات و الطاف خود عمر طلاوني بخشد.

]خدايي كه جهان پاينده داردتواند حجّتي را زنده دارد

]پس با توجه به قدرت گستردهء خداوند, طول عمر حضرت حجت 7هيچ مشكلي ندارد.

گذشته از اين با پيشرفت علم پزشكي و علم تغذيه , امكان طول عمر براي انسان بسيار روشن شده است .

دكتر گيلوردهاوزر مي نويسد: امروز علم پزشكي به كمك علم تغذيه , قيود و حدود عمر را از سر راه بشربرداشته و ما امروز بر خلاف اجداد و پدرانمان مي توانيم اميدوار باشيم عمر طولاني بكنيم . علم پزشكي مبحث بزرگي دربارهء جذب اغذيه داردكه به كمك آن هر كس مي تواند به سرچشمهء جواني و طول عمر دست يابد.(7)

(پـاورقي 1.انبياء (21 آيهء 69

(پـاورقي 2.بقره (2 آيهء 259

(پـاورقي 3.مريم (19 آيهء 16ـ 33

(پـاورقي 4.اسراء (17 آيه 1

(پـاورقي 5.عنكبوت (29 آيه 14

(پـاورقي 6.صافات (37 143ـ 144

(پـاورقي 7.سيد عبدالكريم هاشمي نژاد, پاسخ ما به مشكلات جوانان , ص 17 با تلخيص جعفر سبحاني , منشور عقايد اماميه , اصل 101ص 180 مصطفي حسيني دشتي , معارف و معاريف , مادهء مهدي منتظر, ج 9 ص 716 تفسير نمونه , ج 13 ص 31ـ 59