بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:چرا مادر امام زمان 7او را پنهان كرد؟


جواب:

ولادت امام زمان 7به خاطر دقّت و حساسيت و تفحص و جاسوس هاي فراوان خليفهء عباسي مخفيانه بود, حتي بعضي از بستگان آن حضرت مطلع نبودند. امام حسين عسكري 7از پيشگويي ها آگاه بود واهميّت و عظمت آن مولود را به درستي مي دانست و از حساسيّت دشمنان دربارهء تولد اين نوزاد, غافل نبود و اوضاع سياسي و شرايط اجتماعي را كاملاً مي شناخت . از اين رو به گونه اي مقدمات ولادت فرزندش را فراهم ساخت كه نه تنها دشمنان بلكه بسياري از دوستان هم از اين امر آگاه نشدند, تا دشمنان در هدف هاي شوم خود ناكام بمانند. چنين هم شد. به همين جهت شيخ طوسي ولادت پنهاني امام زمان 7را امري عادي و معمولي دانسته و مي نويسد: اين نخستين و آخرين حادثه نبوده و در طول تاريخ بشري نمونه هاي فراواني داشته است . مخفي بودن حمل مادر موسي و متولد شدن موسي و او را صندوق انداختن , طبق الهام الهي است . فقط عمهء اما عسكري به نام حكيمه خاتون هنگام ولادت حضرت حضور داشته و وقتي از او سؤال مي كنند كه حجت خدا پس از امام عسكري كيست ؟ در پاسخ مي گويد: زمين خالي از حجّت نيست و فرزند امام حسن عسكري 7جانشين او است . مي گويند: شما او را ديده ايد؟مي گويد: شنيده ام . گروه ديگري امام زمان 7را در منزل امام عسكري 7ديده اند و امام به آنان فرمود: اين امام شمابعد از من خواهد بود. امر او را اطاعت كنيد و دينتان را تباه نكنيد. اين را هم بدانيد كه شما او را پس از امروز نخواهيدديد.() از تأخير در ارسال پاسخ بسيار معذرت مي خواهيم شما مي توانيد سؤالات خود را به آدرس صندوق پستي قم (پـاورقي 1.مجلهء حوزه , شمارهء 70ـ 71 ص 24به بعد با تلخيص و اضافات .

197بفرستيد و جواب دريافت داريد.