بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:با ظهور امام زمان 7جهان پر از عدل و داد مي شود. آيا در اين دوره كسي مرتكب افعال قبيح و يا گناه مي شود؟ امنيت , آرامش و راحتي انسان ها در زمان حكومت امام زمان 7و عدم امنيت و سختي و مشقت انسان هايي كه قبل از زمان ظهور حضرت زندگي مي كنند, چگونه قابل توجيه است ؟


جواب:

برادر گرامي ! از اين كه با ما مكاتبه نموديد سپاسگزاريم . امام زمان 7با ظهور خود جهان را پر ازعدل و داد مي كند و جامعه اي متعالي و آرماني را بنيان م يگذارد. جامعهء آرماني و مدينهء فاضله اي كه حضرت ايجادمي نمايد, از ويژگي هاي زير برخوردار است :

1 حاكميت فراگير و جهاني دين خدا: ادارهء جامعهء بشري با سياست و برنامهء دين خدا صورت مي گيرد. در عصرظهور حضرت حجت 7آرمان والاي تشكيل جامعهء بزرگ بشري و خانوادهء انساني تحقق مي پذيرد و آرزوي ديرينهء همهء پيامبران و امانان و مصلحان برآورده مي شود.()

(پـاورقي 3.محمد حكيمي , عصر زندگي و چگونگي آيندهء انسان و اسلام , ص 161

2 مدينه عدل : هيچ ويژگي به اندازهء در حكومت امام زمان 7روشني و جلوه ندارد. آن قدركه در روايات بر ويژگي عدالت گستري امام تأكيد شده , بر ساير مسايل چنين الصرار و ابرامي نرفته است و اين ,نشان از برجستگي اين مهم در مدينهء فاضلهء اسلامي در عصر ظهور حضرت دارد.

3 مدينهء رفاه و آسايش : مدينهء فاضلهء اسلامي , مدينهء رفاه و آسايش همگاني است . در اين جامعهء آرماني , سخن از كثرت مال , وفور نعمت ها, بارانهاي پي در پي , سبكباري و رهايي از بارهاي سنگين زندگي , آسودگي از رنج طلب و نيافتن , سخن از اداي قرض تمام بدهكاران و اداي دَين تمام مقروضان است . سخن از عمران و آبادي تمامي عرصه ءجهان است , به گونه اي كه چون حضرت مهدي 7قيام كند, همه خرابي ها آباد مي شود.()

(پـاورقي 1.مجله حوزه , شماره 70ـ 71 ص 174

4 مدينهء امن و سلام : وعدهء خداوند مبني بر اين كه وحشت و خوفِ مؤمنان را به امنيت و سلام تبديل مي كند, درزمان ظهور حضرت معنا و مصداق كامل مي يابد و انسان ها در آن موعد شريف است كه مي توانند با قلبي آسوده , سربر بالين آرامش بگذارند و زندگي دنيا را دور از خطرهاي دلهره آميز ببينند.()

(پـاورقي 2.همان , ص 175

5 حكومت مستضعفان : تشكيل دولت مستضعفان و تحقق بخشيدن به آرمان والاي حكومت مستضعفان , ازبرنامه هاي اصلي و اقدام هاي اساسي و ترديد ناپذير امام موعود7است . در جامعه و نظامي كه امام زمان 7بنيان مي نهد, زمام همهء امور در دست طبقات محروم است و مستضعفان به ادارهء جامعه مي پردازند.

تشكيل جامعهء آرماني با ويژگي هايي كه بر شمرديم , به اين معنا نيست كه در عصر ظهور حضرت , كسي مرتكب گناه و معصيت نمي شود, بلكه در آن دوران نيز افرادي به مخالفت با حضرت مي پردازند. از اين رو زندگي در آن عصربه معناي صالح بودن همهء انسان ها نيست . حضرت مهدي 7به اصلاح جامعهء بشري مي پردازد و حكومت صالحان را برقرار مي كند. انسان هاي مؤمن كه دل به خدا سپرده اند, از امنيت و آرامش بهره مند هستند عاشق حق و عدالت هستند و در هر عصري بر اساس تكليفي كه دارند, انجام وظيفه مي كنند و اوامر الهي را انجام مي دهند و نواهي را ترك مي كنند. شكل گيري جامعهء امن در عصر ظهور حضرت مهدي 7به اين معنا نيست كه انسان ها تكليفي ندارند, بلكه در آن عصر نيز انسان هاي حق مدار و مؤمن حضرت همراه مي شوند. شايان ذكر است انسان هاي مؤمن و خداجو كه منتظران واقعي حضرت هستند, هميشه دعا مي كنند از همراهان و ياران حضرت مي باشند. كسي كه توفيق پيدا كند وجامعهء اَمن زمان ظهور حضرت را درك كند, انسان سعادتمندي است .

در هر عصر و زماني , انسان مكلف به وظايف شرعي است كهبر عهدهء او است , و اين راز و رمز سعادت ورستگاري انسان است , خواه در عصر غيبت باشد, خواه عصر ظهور حضرت را درك كند.()

(پـاورقي 3.همان , محمد حكيمي , عصر زندگي و چگونگي آينده انسان و اسلام .