بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:اگر قرار بر اين است طبق روايات موثق تمامي ظلم و ستم از روي زمين با حكومت آقا امام زمان 7برچيده شود, چرا حضرت توسط عده اي ظالم به شهادت خواهد رسيد؟


جواب:

برادر گرامي ! از اين كه با ما مكاتبه نموديد سپاسگزاريم . در عصر حكومت حضرت مهدي 7ايه هاي ظلم و ستم ويران مي شود و به جاي آن بنياد عدل و داد استوار مي شود. حاكم شدن عدل و عدالت در جهان به اين معنا نيست كه اساساً ظلمي وجود نداشته باشد, بلكه نظام حاكم بر جهان مبتني بر دادگستري و عدالت خواهدبود, هر چند در موارد جزئي ظلم و ستم وجود داشته باشد. به نظر بسياري از دانشمندان شيعه از جمله شيخ صدوق (ره )(1) شهادت امام زمان 7با توجه به روايات وارده , قطعي است , اما كيفيت شهادت آن حضرت معلوم نيست . شيخ صدوق مي فرمايد: .

اما برخي ديگر مانند شيخ مفيد(ره ) معتقدند: در خصوص برخي از معصومان 7شهادت و مسمومين آنان قطعي است , امّا در خصوص ديگر ائمه : از جمله امام زمان 7راهي براي اثبات اين كه آنان شهيد يا مسموم شدند, دردست نيست .(2)

به هر حال آن چه مسلّم است حاكم شدن عدل و دادگستري در عالم است و اين امر به معناي عدم وجود ظلم نيست , بلكه مجموعاً عدالت و حق بر جهان حاكم مي شود و با وجود ظلم در موارد جزئي قابل جمع است .

(پـاورقي 1.براي آگاهي بيشتر ر.ك : مجلهء حوزه , ويژه نامهء بقية اللّه الاعظم 7 1374 شماره 70ـ 71

(پـاورقي 2.مجلهء حوزه , همان .