بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:علائم ظهور امام زمان 7را از كتاب هاي معتبر اسلامي مرقوم فرماييد.


جواب:

علائم ظهور حضرت مهدي 7را از جهتي مي توان به دو دسته تقسيم نمود:

1 علائمي كه قبل از ظهور آن حضرت اتفاق خواهد افتاد, اما معلوم نيست چه مدت يا چند سال قبل از ظهور رخ مي دهد.

2 علائمي كه در آستانهء ظهور اتفاق مي افتد و از قريب الوقوع بودن ظهور خبر مي دهد.

در ذيل برخي از علائم ظهور را به طور كلي بيان مي كنيم , چون فايدهء زيادي در بسط و توسعهء آن نمي بينيم , ازتفصيل بحص صرف نظر مي كنيم . قبل از بيان نشانه هاي ظهور امام 7تذكر چند نكته را لازم مي بينم :

1 اخبار و روايات مذكور در كتب مختلف شيعه و سني در مورد نشانه هاي ظهور آن حضرت 7همه قابل اعتماد و مستند نيستند, بلكه اسناد بسياري از آن ها ضعيف و غير قابل وثوق است و يا از لحاظ دلالت , انجام وهماهنگيِ لازم ميان آن ها وجود ندارد. علاوه بر آن , اهميت فوق العادهء مسئلهء مهدويت از يك سو, و علاقه مندي شديد مسلمانان به اطلاع يافتن از چگونگي ظهور و علائم و حوادثي كه قبل و بعد از آن پديد مي آيد, سبب شده كه هم شيادان معركه گير و دكاندار تشنهء شهرت و هم ستم پيشه گانِ دغل كار در جهت تأمين منافع سياسي و توجيح عملكردهاي ظالمانهء خويش , به جعل يا تحريف برخي روايات و دخل و تصرف در آن ها بپردازند.

اگر از بني اميه در سال 159ه.ق ادعا مي كند كه سفاين موعود است , به دليل سوءاستفاده از عقايد مردم و رسيدن به مطامع مادي خويش بوده است . مي داند خروج سفياني ازنشانه هاي حتمي و قطعي است و از طرفي مي بيند حكومت و خلافت از بني سفيان (بني اميه ) به دست بني مروان افتادو از اين بابت سخت آزرده خاطر بود. از اين رو ادعاي سفياني بودن فردي از نسل خويش را, راهي به سوي دستيابي به قدرت و نيز موجب تسلي خاطر خويش و روحيه دادن به بني سفيان يافت .

معروف به نفس زكيه , بهره برداري سياسي كند و براي خويش در ميان مردم موقعيت وقدرتي دست و پا كنند. در نظر منصور و سفاح , دامن زدن به شايعهء مهدويت وي , و برابر كردن نشانه هاي ظهور بر وي ,تنها راه غلبه بر بني اميه بود>.(1)

2 توجه به اين نكته نيز لازم است كه روايات جعلي , همهء محتوا و نكات آن دروغين و جعلي نيست زيرا دراين صورت مردم از او نمي پذيرند, بلكه در جعل هر حديث , هدف خاصي مورد نظر است .

آن هدف باطل را با بيان حقايقي رنگ آميزي مي كنند, مانند اخبار راديوها و مطبوعات دشمن در عصر ما, سپس در اختيار مردم قرار مي دهند.

3 شايسته است اين نكته را نيز يادآوي كنيم كه وجود مواردي از جعل و تحريف در نشانه هاي ظهور و يا وجودمدعيان دروغين به عنوان علائم آن , هيچگاه نمي تواند دليل بر عدم اعتبار همهء روايات اين موضوع گردد و هم ه ءعلائم و نشانه ها را زير سؤال ببرد و مورد ترديد قرار دهد, زيرا اصل مهدويت و اعتقاد به ظهور بقيةاللّه به عنوان و حتي ذكر برخي از علائم و نشانه ها, نه تنها مورد اجماع و اتفاق فريقين (شيعه و سني ) است ,بلكه اعتقاد به اين كه دوازدهمين خليفهء پيامبر آخرالزمان 7 پس از غيبت طولاني ظهور خواهد كرد و جهان را پس از انباشته گشتن از ظلم و ستم , از عدل و داد پر خواهد كرد, از نقاط مشترك اعتقاديِ پيروان همهء اديان الهي است كه در كتب مقدس آنان هنوز قطعات و جملاتي كه گواه اين ادعا باشد, وجود دارد. در پاسخ سؤال شش به برخي از آن هااشاره خواهيم نمود.

علائم ظهور

در ميان نشانه ها, شماري از آن ها به روشني به عنوان علائم حتي ظهور ياده شده اند. منظور از نشانه هاي حتمي ,ظاهراً آن است كه تحقق آن ها بدون هيچ قيد و شرطي قطعي و الزامي خواهد بود.

در برابر آن ها نشانه هاي غير حتمي است يعني مقيد و مشروط به اموري هستند كه در صورت تحقق آن ها به عنوان نشانه پديد مي آيند.

ما به ذكر برخي نشانه هاي حتمي بسنده مي كنيم و جهت دست يابي به آگاهي تفصيلي در اين مورد را توصيه مي كنيم . مجلهء حوزه , شمارهء 70 71 ويژه نامهء امام زمان 7را مطالعه نماييد.

محمد بن ابراهيم نعماني از علماي قرن چهارم در از امام صادق 7نقل مي كند: .(2)

خروج سفياني : پيش از قيام قائم 7مردي از نسل ابوسفيان در منطقهء شام خروج مي كند و با تظاهر به دينداري گروه زيادي از مسلمانان را مي فريبد و به گرد خود در مي آورد و بخش گسترده اي از سرزمين اسلام را به تصرف خويش در مي آورد. و در كوفه و نجف به قتل عام شيعيان مي پردازد و براي كشتن و يافتن آن ها, جايزه تعيين مي نمايد.(3)

ب ) خسف بيداء: بيداء نام سرزميني است بين مكه و مدينه . پس از ظهور امام زمان 7سفياني به قصد جنگ باامام زمان 7با لشگري عظيم عازم مكه مي شود, ولي به امر و قدرت الهي در زمين هاي بيداء در دل زمين فرومي روند و ناپديد مي شوند.

ج ) خروج يماني : سرداري از يمن قيام مي كند و مردم را به حق و عدل دعوت مي كند. در برخي روايات قيام مردي از خراسان و فردي از مصر نيز ذكر شده است و ظاهراً همهء آن ها مردم را به سوي حق و مقابله با سفياني دعوت مي كنند.

د) قتل نفس زكيه : در گيرودار مبارزات زمينه ساز انقلاب مهدي 7فردي پاكباخته و مجاهدي مخلص از نسل امام حسن مجتبي 7كه در برخي روايات به معروف است , در مكه بين ركن و مقام مظلومانه به شهادت مي رسد.

ه) نداء و صيحهء آسماني : امام باقر7مي فرمايد: . آن گاه فرمود: .(4)

(پـاورقي 1.مجلهء حوزه , شمارهء 70ـ 71 ويژهء امام زمان 7 ص 233

(پـاورقي 2.همان , ص 252

(پـاورقي 3.مجلهء حوزه , ويژه نامهء امام زمان 7 ص 248

(پـاورقي 4.محمد بن ابراهيم نعماني , كتاب الغيبه , ص 254