بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا اول امام زمان 7ظهور مي كند,بعد قيامت برپا مي شود يا بر عكس است ؟


جواب:

عصر امام زمان 7آخر الزمان است و حضرت با ظهور خود حكومت مي كند و جامعه را پر از عدل وداد مي سازد. بديهي است ظهور قبل از قيامت است , چون با قيامت بساط دنيا بر هم پيچيده مي شود, چنان كه قرآن مجيد مي فرمايد: .(1) بنابراين با برپايي قيامت , پايان دنيا و آغاز عالم وسيع تري به نام عالم آخرت اعلام مي گردد.

(پـاورقي 1.سورهء زمر (39 آيهء 68