بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا انسان ميتواند هم شيك پوش و خوش گذران در مجلس شادي برقصد و در مجلس عزاداري گريه كند و يكي از مخلصترين بندگان خدا و از منتظران ظهور امام زمان باشد؟


جواب:

شيك پوشيدن و رعايت زيبايي و تجمل مطلوب است. شادي و شادماني نيز اگر مناسب باشد و با گناه و معصيت همراه نباشد نزديك است. آنچه انسان را از اعتبار مياندازد و ارزش انسان را پايين ميآورد، نافرماني از دستور خدا و عقل است. از نظر عقلي، گناه و تجاوز و معصيت زشت است. بنابراين اگر كسي بخواهد مخلصترين بندگان خدا و از منتظران حضرت مهدي(ع) باشد، بايد از او گناهي سر نزند و از نظر انساني كامل باشد. كسي كه در مجالس لهو و لعب و عياشي خود را در لذائذ حيواني غوطه ور ميكند و چيزي جز شهوت را نميفهمد، چگونه ميتوان از بندگان مخلص باشد. دم از مهدي (ع) كه مجسمة كمالات است بزند؟