بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:امام زمان (عج) هنگام ظهور چه نشانههايي خواهد داشت ؟


جواب:

نشانههاي حضرت مهدي (عج) هنگام ظهور براساس روايات چنين است:

امام صادق (ع) فرمود: قائم ما اهلبيت در روز جمعه قيام ميكند.

باز فرمود: از طرف ركن حجرالاسود پرندهاي بر قائم فرود ميآيد و آن پرنده نخستين كسي است كه با وي بيعت ميكند. او جبرئيل است و حجرالاسود همان ركني است كه قائم بر آن تكيه ميكند.

امام مجتبي (ع) فرمود: هر يك از ما ائمه ناگزير بيعت سلطاني به گردنش ميافتد، مگر حضرت مهدي (عج) كه بيعت هيچ طاغوتي بر عهدة او نيست و عيسي روح الله، پشت سر او نماز ميگذارد. او نهمين امام از فرزندان برادرم حسين است. خداوند عمر او را در مدت غيبتش طولاني ميگرداند آنگاه با قدرت كاملة خود به صورت جواني چهل ساله آشكار ميسازد تا مردم بدانند كه خداوند بر همه چيز قدرت دارد.

امام مجتبي از پدرش اميرالمؤمنين (ع) نقل ميكند كه: خداوند در آخر الزمان و روزگاري سخت در ميان جهل و ناداني مردم، مردي را بر ميانگيزد و او را با فرشتگان تأييد ميكند و ياران او را حفظ ميكند و با آيات و نشانههاي خود نصرت ميدهد و بر كرة زمين غالب ميگرداند تا آنجا كه پارهاي از مردم از روي ميل و گروهي با اجبار به دين خدا ميگروند. سپس او زمين را پر از عدل و داد و نور و برهان ميكند. تمام مردم جهان در برابر او خاضع ميشوند. هيچ بدكارهاي نميماند مگر اين كه اصلاح ميشود.