بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:هنگام ظهور چه وقايعي رخ خواهد داد ؟


جواب:

رخدادهايي كه براساس پيش بيني معصومان (ع) قبل يا در آستانة ظهور حضرت مهدي (عج) پديد خواهد آمد، نشانهها و وقايع ظهورند. تحقق هر يك از اين نشانهها نويد نزديك شدن ظهور قائم (ع) است .

برخي از نشانههاي ظهور از نشانههاي برپايي قيامت نيز خواهد بود، ولي همة نشانههاي قيامت، نشانة ظهور حضرت مهدي (عج) نميتوانند باشند. بسياري از رخدادها و نشانهها كه در منابع روايي تحت عنوان شراط الساعة بيان شده و حاكي از وقوع جنگها و آشفتگيها و نابسامانيها است، ميبايد قبل از ظهور حضرت مهدي (عج) واقع شوند .

گرچه اصل ظهور مسلم است، ولي بنا به مصالحي زمان ظهور مشخص نشده و هيچ كس جز خداوند از وقت آن مطلع نيست. بارها اصحاب از امامان دربارة زمان ظهور سؤال كردهاند، ولي آنان از مشخص كردن ابا كردهاند. كميت از حضرت باقر (ع) پرسيد: چه وقت حضرت مهدي ظهور ميكند. امام (ع) فرمود: اين مطلب از پيامبر سؤال شد، حضرت فرمود: ظهور مهدي همچون بر پايي قيامت دفعتاً خواهد بود. ميان نشانههاي ظهور حتمي بودن خروج سفيامي، خروج يماني، صحية آسمان، قتل نفس زكيه فرورفتن زمين در جايي ما بين مكه و مدينه مسلم است .

سائر نشانهها مانند طلوع خورشيد از مغرب از نشانههاي حتمي نيست.

نشانههايي وجود دارند كه از پيدايش آنها در عصر غيبت خبر داده شده ولي پيوستگي به ظهورامام زمان معلوم نيست و چه بسا با فاصلة زياد از ظهور واقع شوند .