بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا حقيقت دارد كه امام زمان(ع) به دنيا نيامده و زماني به دنيا مي آيد كه ظهور كند؟


جواب:

مي توان در خصوص ولادت و يا عدم ولادت امام زمان(ع) در دو حوزة تفكر سنّي و شيعي بحث كرد اهل سنت در خصوص ولادت و عدم ولادت امام زمان(ع) دو مبنا دارند: برخي عقيده دارند كه جهان نياز به مصلح دارد كه پيامبر(ص) برخي از ويژگي هاي او را بيان كرده، ولي اين مصلح هنوز متولد نشده است.[11] برخي ازدانشمندان اهل سنت باور دارند كه مصلح جهان متولد شده است،[12] پس اگر مقصود از مصلح جهان، امام زمان(ع) باشد، روي مبناي برخي از اهل سنت متولد شده است.

شيعيان بر اين عقيده هستند كه امام زمان(ع) به دنيا آمده است. از اين رو تاريخ ولادت[13] و نحوة ولادت امام زمان(ع) را نيز بيان كرده اند.[14]

از سوي ديگر در روايات براي امام زمان(ع) دو غيبت صغري و غيبت كبري بيان شده،[15] همچنين در برخي متون نحوة انتفاع مردم از وجود مقدس امام زمان(ع) بيان شده و وجود مقدس امام زمان(ع) به خورشيد تشبيه شده است؛[16] يعني همان گونه كه خورشيد در پشت ابر به مردم نفع مي رساند، امام زمان(ع) در غيبت نيز به هدايت و ارشاد مردم پرداخته و مردم به شكل هاي مختلف از حضرت بهره مند مي شوند. در برخي روايات تصريح شده است كه زمين از حجت خدا خالي نيست[17] و بعد از شهادت ائمه(ع) امام زمان(ع) تنها حجت خداوند بر مردم است.

نكتة قابل دقت آن است كه در زمان غيبت صغري نواب اربعة امام زمان(ع) به وظايف خود عمل نموده و مردم از طريق آن ها با امام ارتباط بر قرار مي كنند و در زمان غيب كبري فقيهان واجد شرايط به عنوان نايب عام انجام وظيفه مي كنند. بزرگان در خصوص مكان امام زمان و ازدواج يا عدم ازدواج[18] امام زمان(ع) بحث كرده اند.[19]

طبيعي است همة اين مباحث فرع بر آن است كه امام زمان(ع) متولد شده باشد.

در تفكر شيعي تولد امام زمان قبل از ظهور ترديدي ندارد.

[11] شرح نهج البلاغه ابي الحديد، ج10، ص 96.

[12] ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج 7، ص 273؛ الفصول المهمه، ص 310، ينابيع الموده ،ج 2، ص 36.

[13] ارشاد، ص 346؛ روضه الواعظين، 292؛ اعلام الوري، ص 418؛ شيخ طوسي، كتاب الغيبه، ص 139.

[14] صافي گلپايگاني، منتخب الاثر، ص 397.

[15] همان، ص 312، كتاب الغيبه، شيخ طوسي، ص 162.

[16] بحارالانوار،ج 52، ص 92.

[17] همان.

[18] مجلةحوزه، ويژه نامه امام زمان(ع) از ص 50 به بعد.

[19] همان، ص 46.