بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا در دورة ظهور، اساساً نياز به حكومت هست، زيرا عقل هاي مردم تكميل شده و علم پيشرفت كرده و عدالت فراگير شده است؟ حكومت براي رفع نياز بشر است كه تأمين شده است. پس چه نيازي به حكومت است؟


جواب:

بي ترديد حكومت به منظور اجراي قانون، برقراري امنيت، حاكميت نظم و دفاع از حقوق انسان ها و ... شكل مي گيرد، از اين رو خردمندان بر ضرورت حكومت اتفاق نظر دارند.

متأسفانه برخي از افراد جامعه به قانون احترام نگذاشته و منافع خويش را با عدالت و حاكميتِ حق در تضاد مي دانند، از اين رو لازم است عامل بازدارنده وجود داشته باشد. از سوي ديگر جامعة عدالت گرا و قانون مند، با منافع معاندان دين و دشمنان در تضاد بوده و هر لحظه اي حكومت را تهديد مي كنند، از اين رو براي دفاع از نظام الهي و حفظ امنيت حكومت ضرورت دارد.

در هنگام تشكيل حكومت جهاني امام زمان(ع) به رغم آن كه افكار عمومي آمادة پذيرش حكومت جهاني است، ولي طيف وسيعي از دگم (جزم) انديشان و منافقان و كافران با تشكيل حكومت جهاني به مخالفت مي پردازند، از اين رو امام زمان(ع) با بهره گيري از ياران باوفا و ايثار گر و با استفاده از سلاح هاي روز با آن ها مي جنگند.

متأسفانه برخي بعد از تشكيل حكومت جهاني امام زمان(ع) با حكومت عدالت مند حضرت مخالفت مي كنند. معناي حاكميت عدالت و حكومت جهاني امام زمان(ع) آن نيست كه همگان به قانون احترام مي گذارند و در جامعه اصلاً ناهنجاري ها و تضييع حقوق ديگران و قانون گريزي وجود ندارد، بلكه معنا اين است كه مردم رشد فكري پيدا كرده و در ساية عدالت و اجراي قوانين الهي و حاكميت دين با آرامش زندگي مي كنند، ولي در عين حال عوامل تهديد كنندة حكومت جهاني وجود دارد. از سوي ديگر وظيفة حكومت تنها مبارزه با تجاوز و برقراري امنيت ... نيست، بلكه وظايف عمران و آبادي و بهره گيري از منابع طبيعي و مواهب الهي است كه اين عوامل نياز به برنامه ريزي و سامان دهي دارد.

بي ترديد رشد عقل و پيشرفت علم نقش بنيادي در تشكيل جامعة آرماني دارد، ولي خرد و علم به تنهايي در موانع زدايي و اجراي قوانين كافي نيست. امروزه كه تا اندازه اي بشر از رشد عقلي برخوردار بوده و علم پيشرفت كرده، نه تنها ناهنجاري ها كم نشده بلكه ظلم وحق كشي ها و قانون گريزي ها بيشتر شده است؛ از اين رو حاكميت عقلانيت و پيشرفت هاي علم از ضرورت حكومت نمي كاهد، زيرا علم از جنايت نمي كاهد و از دانش سوء استفاده مي شود.

در عصر حكومت امام زمان(ع) علم گرايي به اوج خود رسيده و امام با بهره گيري از فناوري و پيشرفت هاي علمي نظام عادلانه و مبتني بر علم و عقل را به وجود مي آورد، از اين رو مي توان گفت: حكومت جهاني امام زماني حكومت خِرَد و دانش و دين مداري است.