بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا حضرت مسيح يا خضر و الياس كه اكنون زنده اند و در عصر ظهور حضرت مهدي(ع) در ركاب حضرت قرار مي گيرند، در آن هنگام هم عنوان پيامبري را دارند، يا پيامبري آنان مربوط به گذشته است؟


جواب:

آيين پاك اسلام، آخرين دين آسماني است، و آورندة اين شريعت يعني حضرت محمد(ص) آخرين پيامبر الهي و خاتم پيامبران است. با آمدن اسلام اديان گذقشته نسخ گرديده اند و تا برپايي قيامت همة جهان بشريت مؤظفند پيرو دين اسلام باشند. از اين رو گرچه حضرت عيسي(ع) هنگام ظهور امام عصر(عج) به زمين فرود مي آيد ليكن عنوان پيامبري كه مردم از دين او پيروي نمايند نخواهد داشت بلكه حضرت عيسي(ع) به امام زمان(ع) اقتدا مي كند و در پشت آن امام نماز مي خواند. رسول خدا(ص) فرمود: اوصيا و خلفا و حجت هاي خدا بر مردم بعد از من دوازده نفرند. اوّل شان برادرم و آخرشان پسرم است. عرض شد: برادرت كيست؟ فرمود: علي بن ابي طالب . پسرت كيست؟ فرمود: مهدي، همان كه زمين را پر از عدل و داد مي كند... روح الله عيسي بن مريم نازل مي شود و پشت سر حضرت مهدي نماز مي خواند.3

در حديث ديگر آمده: عيسي(ع) هنگام نماز صبح مي آيد و امام عصر(ع) را مقدّم م يدارد و پشت سرش به شريعت محمد(ص) نماز مي خواند.4

در مورد نزول حضرت خضر و حضرت الياس موقع ظهور امام زمان(ع) به روايت و مطلبي دست نيافتيم.

3 لطف الله صافي، منتخب الاثر، ص 101، ح 9.

4 همان، ص 392، ح 8.