بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:از امام صادق(ع) روايت شده اگر كسي چهل صباح دعاي عهد را بخواند در ركاب او از ياران امام زمان(ع) خواهد بود. شرايط آن چيست، آيا فقط با اين دعا مي توان به اين درجه رسيد؟


جواب:

اين دعا نيز مانند ساير دعاها بايد شرايط استجابت را داشته باشد و بايد آداب دعا در آن رعايت شود.

در مواردي دعا مستجاب نمي شود:

1- انساني كه قلبش در اثر گناه تاريك و سياه شده است. امام صادق(ع) فرمود: خداوند دعاي كسي كه قلبش غافل از خدا است نمي پذيرد.1

2- كسي كه اصرار بر گناه دارد. امام صادق(ع) فرمود: مردي در بني اسرائيل به مدت سه سال دعا مي كرد كه خدايا به من پسري عطا كن تا اين كه در خواب ديد به او مي گويند: تو سه سال است دعا مي كني،امّا به خاطر اين كه بدزبان هستي و نيتت خالص نيست،دعايت مستجاب نمي شود. از بدزباني پرهيز كن و قلبت را پاكيزه بگردان و نيتت را خالص كن دعايت مستجاب مي شود.2

3- حرام خواري مانع استجابت دعا مي شود. پيامبر(ص) فرمود: هركس مي خواهد دعايش مستجاب شود غذايش را حلال گرداند. و از خوردن حرام دوري كند.3

4- كساني كه به ديگران ظلم كرده اند و حق آنان را پايمال كرده اند دعايشان مستجاب نمي شود.4

البته در بحث دعا و استجابت آن بايد متذكر شويم كه دعا في نفسه مطلوب است و از بهترين عبادت ها محسوب مي شود. دعا اگر از حد لقلقة زبان بگذرد و دل با زبان هماهنگي كند، روح انسان به اهتزاز در مي آيد و روحانيت بسيار عالي نصيب انسان مي شود، مثل اين كه انسان خود را غرق در نور مي يابد. راز و نياز با خدا انسان را به فراسوي عالم ماده سوق مي دهد و با روح هستي مرتبط مي كند و به تعبير اميرالمؤمنين(ع) روح به محلّ اعل معلّق مي شود (ارواحها معلّقة بالمحلّ الاعلي).

بنابراين، دعا از همة افراد حتي از گناه كاران مطلوب است، حتّي شقي ترين افراد نبايد از درگاه خدا نا اميد شوند.

دعاي عهد از اين گونه دعاها است كه داراي مضامين بسيار عالي است و اگر كسي آن را بخواند احساس مي كند كه در زمرة بهترين افراد در ركاب امام عصر(ع) قرار دارد. ايجاد چنين احساسي از ارزش خاصّي برخوردار است، لذا بر آن تأكيد شده است.

1 ابن فهد حلي، عده الداعي، ص 126.

2 همان، ص 127.

3 همان، ص 128.

4 همان، ص 129.