بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ائمه
موضوع فرعي:امام زمان
سؤال:1-آيا 313 نفري كه ياران حضرت هستند اشخاص معلومي هستند به عبارت ديگر آيا ماهم مي توانيم با رعايت تقوا به اين مرتبه برسيم يا نه ؟
2-آيا اگر 313 نفر تكميل شود امام زمان «عج » ظهور مي نمايد ؟ وجود اينها علت تامه براي ظهور است ؟
جواب:

با توجه به اينكه ما بشر هستيم و با منبع وحي در ارتباط نيستيم، چنين امكاني وجود ندارد ،كه بدانيم ياران حضرت مهدي 313 نفر منتظر واقعي هست و كامل شده و يا هنوز كامل نشده.
ثانيا : و اينكه ياران حضرت مهدي ،بنابر فرض ،كامل شده باشند. هر قيام و هر نهضتي كه بخواهد دوام داشته باشد. بايد پشتوانه مردمي محكم باشد،اين مردم خودشان هستند كه با ياري و پشتيباني حكومتي را بر سر كار مي آورند و چون خود مردم خواهان و خواستار انقلاب هستند در نگه داشتن آن حكومت از هيچ كاري دريغ نمي كنند،حتي از خون خود مي گذرند .
ظهور حضرت مهدي«عج» هم وقت آن تعيين نشده مانند قيامت كه وقت آن معلوم نيست. مثال همانگونه كه مردم رژيم شاهنشاهي را با كمك رهبري توانا واژگون كردند، و رژيم جمهوري اسلامي را روي كار آوردند .اولا ؛چون مردم از رژيم پهلوي خسته شده بودند ، و ديگر اينكه خودشان خواستار شده بودند كه رژيم شاهنشاهي از بين برود و نظام جمهوري اسلامي روي كار آيد.

منابع :
5-شناخت امام عصر , محمد جواد موسوي نيا
6- سيماي آفتاب , دكتر حبيب الله طاهري