بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا مادر امام زمان(ع) غير از نرجس نام هاي ديگري دارد؟


جواب:

برخي از مورخان وسيره نگاران اسم هاي ديگر مادر امام زمان(ع) را ريجانه، سوسن و صقيل ذكر كرده اند.5 يكي از نويسندگان مي نويسد: حضرت حجه بن الحسن(ع) پدرش امام حسن عسكري و مادرش زن رومي به نام هاي سوسن، نرجس، ريحانه و صيقله بود كه به احتمال زياد ميان افراد خانوادة امام به نرجس شهرت داشت و امام نيز بيشتر با همين نام صدايش مي كرد. گفته يم شود كه امام هادي يكي از خاصان خود را به بغداد، جايي كه غنايم جنگي در معرض فروش قرار مي گرفت فرستاد و او را خريداري كرد و به عقد پسرش حسن(ع) در آورد.6

5 روضه الواعظين، 293؛ ارشاد مفيد، ص 432.

6 هاشم معروف الحسيني، زندگي دوازده امام، ج2، ص 538 (ترجمة محمد رخشنده).