بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:در زمان حكومت حضرت مهدي(ع)زندگي مردم چگونه است؟


جواب:

از احاديث استفاده ميشود: وقتي مهدي موعود(ع) ظاهر شد و در جنگ پيروز گشت و بر شرق و غرب جهات تسلط يافت، تمام زمين به وسيله يك حكومت جهاني اسلامي اداره ميشود، براي تمام بلاد و استانها، استان داران لايقي را با برنامه كار و دستورهاي لازم گسيل ميداد. به واسطه كوشش و جديت آنان، تمام زمين آباد و معمور ميگردد. حضرت از دور، تمام حوادث و جريانات كشور پهناور را زير نظر دارد و تمام نقاط زمين مانند كف دستي ميگردد. اصحاب و يارانش نيز از فاصلههاي دور وي را مشاهده مينمايند و با او تكلم ميكنند. عدل و دادش تمام زمين را فرا ميگيرد. مردم با هم مهربان شده، با صدق و صفا زندگي ميكنند. امنيت عمومي همه جا را فرا ميگيرد و كسي در صدد آزار ديگري نيست. وضع اقتصادي مردم بسيار خوب ميشود، به طوري كه مستحق زكات پيدا نميشود. بارانهاي نافع پي در پي ميبارد. تمام زمين سبز و خرم ميگردد. بركات و محصولات زمين و توجه مردم به خدا زياد ميگردد. در امور راه سازي برنامههاي جالبي را به مرحله اجرا ميگذارند. در امر راه سازي به قدري جديت مينمايند كه حتي مساجدي را كه سر راه ساخته شده، خراب ميكنند. براي خيابانها پياده رو احداث مينمايند. به پيادهها دستور ميدهند از پياده رو عبور كنند و به سوارهها امر ميكنند در خيابان شركت كنند. تمام پنجره هايي را كه به كوچه باز شده، مسدود ميسازد. ازآمدن ناودان در كوچه مانع ميشوند. پيش آمدگي ساختماني را خراب ميكند در عصر مهدي(ع) عقول مردم كامل ميگردد و سطح معلومات عمومي بالا ميرود. ايمان مردم كامل ميگردد و كينه از دلشان بيرون ميرود.(1)

پي نوشتها:

1 - ابراهيم اميني، دادگستر جهان، ص 319.