بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:در مورد امام زمان (ع) بيشتر توضيح دهيد و بفرماييد اولين جايي كه امام زمان(عج) ظهور ميكند كجا است؟ تعدادي كتاب قابل دسترسي در خصوص امام زمان(عج) معرفي نماييد.


جواب:

كسي كه مدتي اعمالش را بدون تقليد انجام دهد، اگر اعمالش مطابق فتواي مرجعي باشد كه بايد از او تقلد ميكرد، اعمال گذشتهاش صحيح است و نيازي به انجام دوباره ندارد و بايد از مرجعي كه اعلميت او را تشخيص ميدهد، تقليد كند؛ يعني اعمالش را طبق فتاواي او انجام دهد.

مراجعي را كه فعلا مطرح هستند در برگهاي كه پيوست ميشود، ملاحظه بفرماييد.

پس از تحقيق از علماي شهر خود، يكي را به عنوان مرجع تقليد انتخاب كنيد و از او تقليد نماييد.