بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:ياران امام زمان(ع) چه ويژگيهايي دارند؟


جواب:

چهره دلرباي حضرت مهدي منتظر(ع) و حكومت جهاني و عدالت گستر آن امام غايب از چنان جذبهاي برخوردار است كه علاوه بر شيعيان و منتظران حضرتش، امامان معصوم هم همواره آرزومند همراهي آن منتقم خون پاك شهيدان بودهاند و اين نشان دهنده عظمت آن وجود پر بركت و بزرگي ياورانش ميباشد. ياران مهدي موعود(عج اللَّه تعالي فرجه الشريف) داراي ويژگي هايي هستند، از جمله:

1 - خداجويي. خداجويي و توحيد سر لوحه عقايد و خاصل ياران مهدي(ع) است و همه وجودشان غرق نور ايزدي است. امام صادق(ع) فرمود: ياران مهدي(ع) هيچ گونه شكي در ذات خدا ندارند و در آرزوي شهادت به سر ميبرند.

2 - بصيرت و آگاهي. آنان در بصيرت و درايت و خردمندي سرآمدند و فتنهها را به خوبي ميشناسند و در آن فرو نميمانند و مثل خوارج نهروان از درك حق و حقيقت محروم نميشوند.

3 - عبادت و بندگي. ياران امام شيران روز و نيايش گران شبند، آن هم نيايشي عارفانه و پاكبازانه.

4 - حفظ حدود الهي: واجبات و محرمات حدود الهي هستند. ياران حضرت مرزبانان دين خدا و حافظان حدود الهي هستند.

5 - شجاعت و دليري. آنان دل هايي چون پولاد دارند و از انبوه دشمن هراس ندارند. ايمان به حهدف همه وجودشان را تسخير كرده است.

6 - فرمان بري. ياران امام عاشقان مولاي خوداند و پاك بازان راه او. در انجام دستورهاي وي بر يكديگر پيشي ميگيرند.

7 - ايثارگري. از ويژگيهاي بارز همراهان حضرت ايثار ومواسات است. آنان غم خوار يكديگرند و ديگران را بر خود پيش ميدارند.

8 - زهد و ساده زيستي: زهد و ساده زيستي زينت كارگزاران مهدي(ع) است.

9 - نظم و انظباط. حركت و كار از روي برنامه منظم از خلق و خوي ياران فرزند زهرا(س)است.(1)

10 - از قدرت جسماني فوق العادهاي برخوردارند. مقصود ياران ايشان از جنس رجال است، به گونهاي از نظر قدرت جسمي و عليمي با چهل تن مقابله ميكنند.

پي نوشتها:

1 - مجله حوزه، سال 70 - 71، مهر - دي 1374، ص 299 - 307.