بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:هنگام ظهور از كجا و چگونه و چه تحولاتي روي ميدهد؟


جواب:

از احاديث اهل بيت(ع) استفاده ميشود: هنگامي كه اوضاع عمومي جهان مساعد گشت و افكار جهانيان براي پذيرش حكومت حق آماده شد، خدا به مهدي(ع) اجازه نهضت ميدهد. پس ناگهان در مكه ظاهر ميگردد و منادي حق (جبرئيل) بشارت ظهورش را به سمع جهانيان ميرساند. مردان برگزيده جهان كه در چندين روايت تعدادشان 313 نفر تعيين شده، اولين نداي حق را لبيك گفته، در اولين ساعات دعوت، مجذوب مغناطيس ولايت ميگردند. حضرت صادق(ع) فرمود: هنگامي كه صاحب الزمان(ع) ظهور نمود، جوانان شيعه بدون وعده قبلي در همان شب خودشان را به مكه ميرسانند.(1) سپس دعوت عمومي خويش را شروع ميكند، مردم رنج ديده و از همه جا مأيوس دورش اجتماع مينمايند، و با او بيعت ميكنند ودر اندك زماني سپاه انبوهي از مردان شجاع و فداكار و اصلاح طلب جهان، برايش مجهز ميشوند.

امام محمد باقر و امام جعفر صادق(ع) در توصيف ياران قائم فرمودند: شرق و غرب جهان را اشغال ميكنند، تمام موجودات جهان را مسخر ميگردانند، هر يك از آنها نيروي چهل مرد دارد، و قلوبشان از پارههاي آهن سختتر است، به طوري كه اگر در راه هدف به كوههاي آهن برخورد نمايند، آنها را از بين ميبرند و تا وقتي كه رضايت خدا فراهم نشود، از جنگ دست نميكشند.(2)

در آن موقع زمام داران خود سر و ستم گر بي وجودان احساس خطر مينمايند و در صدد دفاع بر ميآيند و نداي مخالفت را به هم مسلكان خويش ميرسانند. اما سربازان عدالت خواه و اصلاح طلبان جهان كه از جور و تعدي خسته شدهاند، تصميم نهايي را ميگيرند و با اتحاد و كوشش به آنها جمله مينمايند، با تأييدات خداوندي ستمكاران را ريشه كن نموده، قتل عام شان ميكنند. رعب و ترس همه را فرا ميگيرد و تسليم دولت حق ميگردند. بسياري از كفار به واسطه ديدن علائم صدق و حقيقت به دين اسلام ميگروند. آن هايي كه در كفر و ظلم خويش اصرار ميورزند، به دست لشكر مهدي(ع) قتل عام ميشوند. يگانه دوست مقتدر و نيرومند اسلام در سر تا سر زمين تشكيل مييابد و مردم از جان و دل در حفظ وحراست آن كوشش مينمايند.(3) دين اسلام عمومي ميگردد و در تمام سرزمينها وارد ميشود.(4)

پي نوشتها:

1 - بحار الانوار، ج 52، ص 370.

2 - همان، 327.

3 - همان، ص 279 - 380.

4 - همان، ج 51، ص 55.

5 - ابراهيم اميني، دادگستر جهان، ص 301 - 302.