بازگشت

گروه: نشانه هاي ظهور
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:آيا امام زمان(ع) ظهور نكرده، چرا به او اباصالح ميگويند؟


جواب:

از روايات فراواني كه درباره حضرت مهدي(ع) داريم استفاده ميشود با آمدن آن حضرت(ع) جهان پر از عدل و داد ميشود و هيچ قدرتي نميتواندبه ديگران ظلم كند. حال كه مشاهده ميكنيم دنيا پر از ظلم و جنايت است علامت اين است كه آن حضرت ظهور نكرده است.

اما اين كه چرا به او اباصالح ميگويند وجهي نيافتيم اصلا چنين اسمي بين اسمها و كنيهها و لقبهاي آن حضرت يافت نشد و تنها بين عربها مشهور است و شايد به خاطر آن است كه در زمان آن حضرت مردم صالح وارث حكومت زمين ميشوند و اينها در حكم فرزندان حضرت اند چنان كه پيامبر اكرم(ص) درباره خودش و علي(ع) ميفرمود: من و علي(ع) پدر اين امتيم و يا به جهت رواياتي است كه ميگويند پس از حضرت چندتن از فرزندان صالحش حكومت ميكنند در هر حال اين كنيه بين عربها متداول است و لازمهاش فرزندي به آن نام داشتن نيست.