بازگشت

گروه: خانواده حضرت
 
 
مرکز پاسخگو:موسسه در راه حق
موضوع اصلي:امام زمان (ع)
موضوع فرعي:امام زمان (ع)
سؤال:آيا اين مطلب كه گوشت فرزندان حضرت فاطمه ( س ) بر درندگان حرام مي باشد ، صحيح است ؟
جواب:

اين حديث در داستاني مربوط به امام دهم ( عليه السلام ) نقل شده است؛ در زمان آن حضرت ، زني ادعا كرد كه زينت ، دختر حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) است . او را نزد متوكّل آوردند و متوكّل براي روشن شدن ام از امام هادي ( عليه السلام ) كمك گرفت .
آن حضرت به حديث مذكور كه گوشت فرزندان حضرت فاطمه ( س ) بر درندگان حرام است ، تمسك فرمودند؛ آنگاه پيشنهاد شد كه خود آن حضرت را نزد درندگان ببرند كه وقتي حضرت هادي ( عليه السلام ) را نزد شيران درنده بردند ، آن حيوانات آسيبي به ايشان نرساندند .
از استدلال حضرت معلوم مي شود كه اگر سادات ديگر هم در آنجا قرار مي گرفتند ، از گزند حيوانات مصون مي ماندند .