بازگشت

گروه: ويژگي هاي حکومت
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:پس از ظهور امام زمان (عج) و برقراري عدل و عدالت، آيا آخرالزمان است و قيامت فرا ميرسد؟


جواب:

بعد از اين كه وجود مقدس امام زمان (ع) عدل و داد را در زمين گستراند و هرگونه ظلم و ستمي را ريشه كند نمود، به شهادت ميرساند و همه انسانهاي روي زمين نيز به مرور زمان ميميرند و بعد قيامت برپا ميشود. روايات در اين زمينه گويا نبوده و مختلفات در آيات آمده و زماني كه در صور اسرافيل دميده شود، قيامت برپامي شود. زمان دقيق اين گونه وقايع را جز خدا كسي نميداند.