بازگشت

گروه: انتظار فرج
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ائمه
موضوع فرعي:امام زمان (ع)
سؤال:2-ويژگيهاي منتظران امام زمان «عج »چيست ؟
جواب:

ج2- ويژگي منتظران : مواظبت بر امر دين ودينداري وصحت اعمال وعقايد حقه.
امام محمد باقر« عليه السلام» ميفر مايند : تقوي وطهارت پيشه سازيد وباكوشش در اطاعت خدا وعبادت او ، بار سنگين انتظار را به منزل برسانيد.( 1)
بنابراين درس غيبت در چهار اصل بزرگ از آيه ترسيم مي شود:
1- بُعد خود سازي 2- جامعه پردازي
3- حماسه آفريني4- پرواپيشگي تا شايد رستگار شويد
لذا فرقي بين عاشورا و دوران غيبت نيست چون يك بعد مهم انتظار يعني انتظار يعني چشم براه كسي كه در او صفات پيامبران وحسين جمع شده است . بنابراين او صالح است وحكومت او حكومت صالحان . انّ االارض يّرِثُها عبادي الصّالحون2)
فردي كه در انتظار ظهور مصلح است بايد خود صالح باشد. وخلاصه انتظار يعني: عمل بر طبق خواسته آنكس كه اميد به آن داري.
كتاب خورشيد مغرب از محمدرضا حكيمي براي مطالعه مفيد است.


1-كتاب غيبت شيخ طوسي به نقل از خورشيد مغرب ص271.
2- انبياء آيه 105