بازگشت

گروه: خصوصيات اخلاقي
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:در مورد سيّد خراساني كه لشكري را از مشرق زمين به طرف عراق جمع آوري مي كندو با دشمنان حضرت مهدي(ع) مي جنگد، توضيح دهيد. آيا اين شخص ايراني است؟ آيا در خراسان زندگي مي كند؟ آيا زنده است؟


جواب:

در منابع ديني خروج پرچم هاي سياه از خراسان به عنوان نشانة ظهور بيان شده و در مورد آن رواياتي از معصومان(ع) رسيده است. مضمون اين روايات آن است كه پيش از ظهور مهدي(ع) در منطقة خراسان [شايد خراسان قديم قسمت هاي زيادي از ايران، افغانستان، تركمنستان، تاجيكستان و ازبكستان] انقلابي بر پا مي شود و مردم در حالي كه پرچم هاي سياه را به اهتزاز در آورده اند، به حركت در مي آيند.[1]

ظاهراً پديدار شدن اين نشانه در آستانة ظهور و يا اندكي پيش از آن است، به گونهاي كه در زمان ظهور، آنان نيز هستند و حضرت مهدي(ع) آنان را به سوي خويش فرا مي خواند. امام باقر(ع) فرمود: بيرق هاي سياهي از خراسان بيرون مي آيد و به جانب كوفه به حركت در مي آيند. پس چون مهدي(ع) ظاهر شود، اينان را دعوت به بيعت مي كند.[2]

غير از روايت فوق روايات ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي دهد خروج پرچمهاي سياه از خراسان قيامي است كه در آينده در آستانة ظهور بر پا مي شود. در حقيقت پرچم هاي سياه را ياران مهدي(ع) به همراه خواهند آورد.

برخي احتمال داده اند كه منظور از خروج پرچم هاي سياه از خراسان، قيام ابومسلم خراساني در سال 132 هجري قمري عليه حاكميت هزار ماهة بني اميّه است، كه به از هم گسستن حكومت بني اميه و روي كار آمدن بني عباس انجاميد، ولي اين احتمال بعيد به نظر مي رسدك چون قيام ابومسلم بيش از يك قرن قبل از تولد حضرت مهدي(ع) بوده است.[3]

امام صادق(ع) فرمود: خروج خراساني، سفياني و يماني همزمان خواهد بود.[4]

آنچه در روايت آمده، خروج خراساني و پرچم هاي سياه از خراسان است. امّا اين كه سيد باشد و به نام سيد خراساني، در روايات مشخص نشده است و محلّ زندگي و وضعيت زنده بودن او مشخص نيست.

[1] مجله حوزة (70 - 71) ويژه نامة حضرت مهدي(ع) ص 268، به نقل از ينابيع الموده، ص 431 و بحارالانوار، ج 52، ص 217 و كتاب الغيبه شيخ طوسي ص 452.

[2] همان.

[3] همان.

[4] همان، ص 254، به نقل از كتاب الغيبه نعماني، 252.