بازگشت

گروه: اصحاب و ياران
 
 
مرکز پاسخگو:پاسخگوئي به سؤالات ديني آستان قدس رضوي
موضوع اصلي:ائمه
موضوع فرعي:امام زمان (ع)
سؤال:1- آيا از تعداد 313 نفر ياران امام زمان «عج » اموات هم هستند ؟
جواب:

ج1- خير ، تما م اين افراد اززنده ها ي در زمان ظهورند و از مردگان كسي در آنجا نيست كه رجعت كرده باشد ، البته رجعت بعضي از مردگان محقق مي شود ولي براي غير اين 313 نفر .