بازگشت

گروه: دعا و زيارات
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:مهدويت
موضوع فرعي:مهدويت
سؤال:شك در نماز دو ركعتي مستحب مثل نماز امام زمان(ع) چه حكمي دارد؟


جواب:

فتواي مراجع محترم تقليد دربارة شك در نماز مستحبي عبارت از اين است كه مي فرمايند: اگر در شمار ركعت هاي نماز مستحبي شك كند، چنانچه طرف بيشتر شك، نماز را باطل ميكند، بايد بنا را بر كمتر بگذارد، مثلاً اگر در نافلة صبح شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بايد بنا بگذارد كه دو ركعت خوانده است. اگر طرف بيشتر شك، نماز را باطل نمي كند مثلاً شك كند كه دو ركعت خوانده يا يك ركعت، به هر طرف شك عمل كند، نمازش صحيح است.[35]

در هر صورت شك در نماز مستحبي نماز را باطل نمي كند.